Germany: Bundesliga 1 flag

Germany: Bundesliga 1

SC Freiburg

Games lost 2013 - 2014